راه اندازی بازر (زنگ اخبار) با آردوینو

راه اندازی بازر (زنگ اخبار) با آردوینو

سلام

در این آموزش از اکتیو بازر استفاده شده

اکتیو بازر ها به راحتی با 0 و 1 شدن روشن و خاموش میشوند و فقط در یک فرکانس خاص استفاده میشوند

ماژول زنگ اخبار فعال ، ماژول بازر اکتیو Active Buzzer

این ماژول سه پایه دارد

VCC که به 5 ولت آردوینو وصل میشود ( به 3.3 هم میشود وصل کرد)

GND که زمین است و به گراند آردوینو وصل میشود

I / O که میشود به هر کدام از پایه های دیجیتال آردوینو وصل شود ( ما به پایه شماره 7 وصل کرده ایم)

کد های برنامه :


void setup() { pinMode(7,OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(7,HIGH); delay(1000); digitalWrite(7,LOW); delay(1000); } //FLOWERELECTRONIC.COM

نویسنده: تکنو الکترو